Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Uveljavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Arhiv: Uveljavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

V Uradnem listu RS št. 40, je bil dne 21.7.2017, objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki velja od 22. julija. Spreminja besedilo sedmega odstavka 33. člena, ki delodajalcu nalaga, da v okviru 12-mesečnega obdobja delavcu omogoči kompenzirati presežek ur s prostimi urami, ki jih je opravil zaradi neenakomerne ali začasne razporeditve delovnega časa. V tarifni prilogi je spremenjeno besedilo 1. člena, ki določa najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, tako da se spreminjajo v dveh etapah: s 1.9.2017 in dodatno 1.3.2018 ter različno za posamezne tarifne razrede. Spremenjen je tudi 4. člen, ki določa nove višine povračil stroškov prehrane med delom.

Arhiv: Poletna znižanja - obvestilo trgovcem

Kljub temu, da trgovci, po ukinitvi Pravil pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, časovno niso več vezani na uvedbo razprodaje na prvi oziroma drugi delovni ponedeljek v juliju, v tem času vseeno praktično ni trgovca, ki se ne bi odločil za razprodajo ali drugo obliko znižanja cen. Tako tudi Tržni inšpektorat RS v času od 3. 7. 2017 dalje aktivno opravlja nadzor nad spoštovanjem zakonskih določil, ki urejajo to področje, skupaj z nadzorom otroških oblačil - vrvice in vezalke ter nadzorom glede označevanja tekstilnih izdelkov in obutve. Trgovci, ki se odločijo za uvedbo razprodaje, morajo spoštovati zlasti določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) - 28. člen, in sicer predvsem glede objave razprodaje na krajevno običajen način, označenost blaga s ceno pred znižanjem in znižano ceno ter da najvišji odstotek znižanja (če je znižanje objavljeno v razponu, npr. od 20 do 50%) zajema vsaj eno četrtino vrednosti blaga v razprodaji. Trajanje sezonske razprodaje določi vsak trgovec sam.

Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanjuZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC). Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete«. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 11. 7. 2017 zvišale cene nekaterih cigaret blagovnih znamk Walter Wolf, JPS, Lucky Strike, Vogue in Rothmans. Razpredelnica s starimi in novimi DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani FURS. Glede na to, da se bo DPC cigaret spremenile 11. 7. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 10. 7. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« do 25. 7.2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enaka ali višja od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 8. 9. 2017. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. 01100-9991000033 – proračun države. Poleg številke 2/2 vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika - 08656. Pripomoček za izračun razlike trošarine bo dosegljiv na spletni strani FURS (Davki in druge dajatve, Trošarine, Novice). Po izpolnitvi navedenega pripomočka TRO-RAZ, se le-tega predloži FURS preko informacijskega sistema E-TROD, ki se nahaja na portalu e-Carina oz. se ga v papirni obliki pošlje pristojnemu finančnemu uradu. Do informacijskega sistema E-TROD zunanji uporabniki dostopajo preko portala e-Carina, ki je dostopen preko povezave https://ecarina.carina.gov.si. Vstop v portal e-Carina je možen samo uporabnikom, katerih digitalno potrdilo je prijavljeno v EPOS. Uporabnik vstopa v portal e-Carina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi potrdila v podsistem EPOS prejme po elektronski pošti iz naslova edi.carina@gov.si. Podjetje, ki v podsistemu EPOS še nima prijavljenih digitalnih potrdil za osebe, ki bodo v njegovem imenu uporabljale aplikacijo E-TROD, mora predhodno določiti osebo (pooblaščenca), ki bo s strani podjetja pooblaščena za prijavljanje digitalnih potrdil v EPOS, in sicer za osebe, ki smejo v imenu podjetja vstopati v portal e-Carina in uporabljati aplikacije med katerimi je tudi E-TROD. To osebo se pooblati tako, da se izpolni obrazec »Pooblastilo za dodelitev in preklic vlog v podsistemu EPOS (eCarina)«. Pravilno izpolnjen obrazec in s strani upravičene osebe podpisano pooblastilo se pošlje na naslov Generalnega finančnega urada, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z ureditvijo dostopa do informacijskega sistema ETROD nudi Sektor za centralno pomoč uporabnikom, na e-naslovu sd.fu@gov.si in telefonski številki: 05/297 68 00. V pomoč pri predložitvi obrazca TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD so vam navodila, ki se nahajajo v prilogi tega dopisa, prav tako so na voljo v okviru komponente »Obvestila” v informacijskem sistemu E-TROD.

Arhiv: OPOZORILO TIRS - NOVA EMBALAŽA TOBAČNIH IZDELKOV

Zakon o omejevanju tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki je stopil v veljavo 11. marca 2017, je omogočil prodajo tobačnih izdelkov označenih v skladu z določili ZOUTI do 20. maja 2017. Po 20. maju 2017, tobačni izdelki brez novih, slikovno besedilnih zdravstvenih opozoril na embalaži, kupcem ne smejo biti več dostopni.

Arhiv: Poziv trgovcem - javni posvet (izpolnitev ankete) v zvezi s spremembami režima trošarine alkohol, tobačni proizvodi in energenti)

Evropska komisija ( v nadaljevanju EK) je v okviru priprav na revizijo horizontalne trošarinske Direktive objavila Poročilo o izvajanju in vrednotenju Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarine. Poročilo predstavlja osnovo za morebitne bodoče spremembe Direktive. Direktiva Sveta 2008/118/ES določa splošne postopke za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga (alkohol in alkoholne pijače, tobačni proizvodi, energenti) v Evropski uniji. Pojasnjuje tudi postopke za odlog plačila trošarine, ki so na voljo pooblaščenim trgovcem za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga. V okviru priprav bodočih zakonodajnih sprememb na tem področju, EK organizira javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki. V skladu s tem vas pozivamo k izpolnitvi vprašalnika.

Arhiv: Mestnim središčem vdahnimo več življenja - članek v Glasu Gospodarstva

Spodbujanje podjetništva je v prvi vrsti naloga mestnih oblasti, če želijo poslovno uspešnost mesta ter poskrbet za višji standard prebivalcev, poudarja Brane Lotrič, predsednik Upravnega odbora GZS Podjetniško trgovske zbornice. Mestna središča bi lahko bistveno bolje nadomestila nakupovalne centre kot prostor za pohajkovanje in srečanja, nadaljuje svoje razmišljanje. Celotni članek je na voljo TUKAJ.

Arhiv: Plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret

1.3.2017 so se zvišale cene drobno rezanega tobaka in cigaret. FURS je na svoji spletni strani objavila razpredelnico s starimi in novimi DPC drobno rezanega tobaka in cigaret. Glede na spremembo, morajo zavezanci opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret na dan 28.2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 15.3.2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 3.5.2017.

Arhiv: Razprodaje - veljavna zakonodaja po ukintivi Pravil o sezonskih razprodajah tekstila in obutve

Oblike pospeševanja prodaje : akcije ,popusti, znižanja, razprodaje itd. Z razvojem novih prodajnih poti, prodajnih formatov, marketinških pristopov, liberalizacije zakonodajnih okvirov za poslovanje v trgovinski dejavnosti, so sezonske razprodaje tekstilnih izdelkov in obutve izgubile na pomenu tako za potrošnike kot tudi za trgovce. Slednji pri pospeševanju prodaje iščejo ves čas nove inovativne oblike poslovanja s katerimi izboljšujejo svoj konkurenčni položaj. Prav zato so se pred kratkim trgovci združeni v GZS Podjetniško trgovski zbornici odločili, da ukinejo Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, iz leta 2008, ki so vrsto let predstavljala pozitiven minimalni standard enotnega obnašanja trgovskih subjektov v času razprodaj. Z ukinitvijo pravil, ki so praktično določala le skupen začetek sezonskih razprodaj in maksimalno število dni trajanja sezonskih razprodaj, se obveznosti trgovcev glede označevanja oz informiranja potrošnikov, ne bodo prav nič spremenila. V primeru, da se bodo odločali za razprodaje, akcije, popuste, znižanja itd. bodo morali tako kot do sedaj upoštevati Zakon o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS št. 98/04-UPB2,126/07,86/09, 78/11, 38/14,19/15). V nadaljevanju povzemamo nekatere ključne obveznosti trgovcev pri različnih oblikah t.i pospeševanja prodaje: • trgovec z objavo akcij, popustov, razprodaj itd ne sme zavajati potrošnikov in mora pri oglaševanju navesti informacije, ki bodo potrošnikom jasni, razumljivi in nedvoumni (katero blago je znižano, za katero blago popusti ne veljajo, odstotek znižanja ipd.), • zniža cene le tistemu blagu, ki je bil v prodaji na voljo potrošnikom že po višjih cenah,ne izvaja navideznega znižanja, t.j., da cene najprej zviša in jih nato takoj zniža ter objavi znižanje, • odstotka popusta ni potrebno označiti na vsakem izdelku posebej, lahko je označen odstotek popusta za skupino izdelkov v enem od prodajnih programov, ki so znižani za ta odstotek, • znižanje, popust, razprodaja, akcija itd. lahko traja neomejeno dolgo; trgovec lahko popuste imenuje z različnimi komercialnimi nazivi. • blago, ki je predmet razprodaj, znižanj,popustov itd, mora biti brezhibno, razen če ni posebej označeno, da gre za blago z napako. V primeru, da se izkaže, da ima izdelek stvarno napako, ima potrošnik pravico uveljavljati reklamacijo. • V primeru, da je potrošnik kupil izdelek po znižani ceni , s katerim ni nič narobe, pa ga kljub temu ne želite imeti, trgovec takega izdelka ni dolžan sprejeti nazaj. Od poslovne prakse vsakega posameznega trgovca pa je odvisno, kako bo obravnaval tako zahtevo. Načini označevanja blaga, ki so predmet znižanja, popustov, razprodaj, akcij itd… Znižanja, popusti V kolikor se trgovec odloči,da bo znižal ceno izdelka ima na voljo: • možnost da z obvestili /izveski v trgovini kupca obvesti, da za določene izdelke veljajo popusti oz. znižanja, ki se obračunavajo na blagajni. Pri tem izveski vključujejo navedbe % popusta oz znižanja • možnost, da na etiketi izdelka, ceno prečrta in napiše novo znižano ceno. Če so različni izdelki znižani v različnih odstotkih, je smiselno da se z obvestili v trgovini nedvoumno opozori kupca na različne popuste oz. znižanja, če % znižanja že ni naveden ob novi veljavni ceni. Bistveno kar mora trgovec paziti pri označevanju v času znižanj, popustov, akcij itd, je da so stvari jasno, nedvoumno predstavljene kupcu, da ne pride zaradi neurejenih označb do zavajanja kupca. Razprodaje : V kolikor trgovec oglašuje razprodajo blaga potem mora upoštevati določilo 28. člena zakona o varstvu potrošnikov, ki določa, da mora trgovec razprodajo objaviti na krajevno običajen način. Objava o uvedbi razprodaje mora vsebovati: - podatek o vrsti blaga, - odstotku znižanja in - času trajanja tovrstne prodaje Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino (1/4) vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji. Pri tem velja opozoriti,da trgovci pred uvedbo razprodaje ne smejo dvigniti cen izdelkov in jih nato takoj znižati, z namenom objave višjega odstotka znižanja, ki privablja kupce, saj gre v tem primeru za navidezna znižanja oziroma navidezno razprodajo. Naj ob tem še omenimo, da tako trgovce kot potrošnik morata znati ločiti med stvarno napako - napako na izdelku samem ter med vračilom ali zamenjavo blaga v primeru, ko izdelek potrošniku ni več všeč ali si je premislil. V primeru stvarne napake, se potrošnikom te njihove pravice ne smejo omejevati in veljajo tudi v času razprodaje. V drugem primeru, ko pa si je kupec premislil in želi vrniti izdelek, ki nima napake, pa je stvar poslovne odločitve posameznega trgovca oziroma njegovega dogovora s stranko ali ji bo ugodil ali ne.

Arhiv: Digitalni marketing

Prototip digitalnega stojala je jasno pokazal, da čas digitalne maloprodaje prihaja. V današnjem zapisu preberite, kako se bo razvil kanal POS-promocije in kako bo v nakupne odločitve pripeljal korenite spremembe. Več o dogodku SAP in digitalizaciji, si lahko preberete TUKAJ.

Arhiv: Prostotrgovinski sporazum med EU in Indonezijo-vprašalnik o interesih

Obveščamo vas, da je Evropska komisija pripravila vprašalnik namenjen identifikaciji interesov EU industrije. V povezavi z vsebinami, ki jih bo sporazum zajemal, se vprašalnik nanaša na področje trgovine z blagom, trgovine s storitvami in investicije, regulatorna vprašanja (transparentnost, intelektualna lastnina, konkurenca, javna naročila) in drugo. Vsa zainteresirana podjetja (ali združenja), ki že poslujejo z Indonezijo ali pa to načrtujejo, zato vljudno vabimo, da izpolnijo vprašalnik v delih, ki jih zadeva, in ga do 1. 12. 2016 posredujejo na e-naslov: trade-industry@ec.europa.eu. Hkrati vas ponovno vabimo, da relevantne informacije o interesih (bodisi v obliki omenjenega vprašalnika ali drugače) posredujete tudi na e-naslova suzana.papez-skubic@gov.si in gp.mgrt@gov.si, saj to omogoča, da lahko v pogajanjih, ki jih na stran EU vodi Evropska komisija,MGRT ustrezno zastopa slovenske interese.