Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Obveznosti trgovcev ob spremenjenih zneskih trošarin

Obveščamo vas, da se s 1. oktobrom 2011, na podlagi Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/2010, 17, 11 in 67/11), poveča višina trošarine za cigarete, tako da znaša:

  • specifična trošarina znaša 21,1500 evra za 1000 kosov cigaret
  • proporcionalna trošarina znaša 45,3113% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret

Na podlagi 6. točke 15. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 - v nadaljevanju ZTro) nastane obveznost za plačilo trošarine v primeru, ko se v skladu s šestim odstavkom 51. člena ZTro poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskih skladišč ali ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zanje zviša drobnoprodajna cena.

V skladu z določbo 11. točke drugega odstavka 17. člena ZTro je plačnik razlike trošarine ob spremembi zneska trošarine oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere se v skladu s 6. točko 15. člena ZTro spremeni višina trošarine ali zviša drobnoprodajna cena. Glede na navedeno morajo opraviti popis zaloge cigaret in plačati razliko trošarine:

  • proizvajalci in uvozniki, ki imajo cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča;
  • trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi cigarete.

Ne spreglejte rokov za izvršitev obveznosti po ZTro, v primeru, ko imate zunaj trošarinskih skladišč na zalogi cigarete:

  • 30. septembra 2011 opraviti popis zalog cigaret in sestaviti zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah in ga predložiti carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika najkasneje do 15. oktobra 2011;
  • sestaviti obračun razlike za cigarete na zalogi, namenjene prodaji, med zneskom že plačane trošarine in trošarine določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k uredbi in njen sestavni del in se predloži krajevno pristojnemu carinskemu organu najkasneje do 15. oktobra 2011;
  • plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 29. novembra 2011, in sicer na račun št. 01100-1008310474, v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezne navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19:model 19, davčna številka plačnika-08656.

V prilogi najdete pojasnilo Carinske uprave RS, ki je bilo izdano na podlagi spremembe višine trošarine.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija